آشپز و خانه دار

کرج
توانایی و قابلیت: آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
شبانه روزی
تهران
توانایی و قابلیت: آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
پاره وقت
بوشهر
توانایی و قابلیت: آشپزی
پاره وقت, شبانه روزی
تهران
توانایی و قابلیت: آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
پاره وقت
تهران
توانایی و قابلیت: آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
پاره وقت
تهران
توانایی و قابلیت: کارهای ساده منزل, تمیز کردن منزل
پاره وقت
رشت
توانایی و قابلیت: آشپزی
پاره وقت
تهران
توانایی و قابلیت: آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
شبانه روزی
تهران
توانایی و قابلیت: آشپزی, کارهای ساده منزل, تمیز کردن منزل
پاره وقت
تهران
توانایی و قابلیت: آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
پاره وقت, شبانه روزی
کرج
توانایی و قابلیت: کارهای ساده منزل, تمیز کردن منزل
پاره وقت
تهران
توانایی و قابلیت: آشپزی
پاره وقت