پرستار و مراقب سالمند، کودک و معلول

تهران
توانایی کار با:
کودک دختر
پاره وقت
تهران
توانایی کار با:
کودک دختر
پاره وقت
تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد, سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
پاره وقت
تهران
توانایی کار با:
سالمند یا معلول پوشکی
شبانه روزی
تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
شبانه روزی
تهران
توانایی کار با:
کودک پسر, کودک دختر
پاره وقت
تهران
توانایی کار با:
کودک پسر, کودک دختر
پاره وقت
تهران
توانایی کار با:
سالمند خانم, معلول خانم
پاره وقت
بجنورد
توانایی کار با:
کودک پسر, کودک دختر
پاره وقت
تهران
توانایی کار با:
معلول مرد, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی
پاره وقت
اصفهان
توانایی کار با:
سالمند خانم
پاره وقت
تهران
توانایی کار با:
سالمند خانم, سالمند یا معلول پوشکی
پاره وقت