پرستار و مراقب سالمند، کودک و معلول

کرج
توانایی کار با:
سالمند خانم
پاره وقت
اهواز
توانایی کار با:
کودک دختر
پاره وقت
تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی
پاره وقت
ساری
توانایی کار با:
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
پاره وقت
تهران
توانایی کار با:
سالمند خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
شبانه روزی
تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد, سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
پاره وقت, شبانه روزی
کرج
توانایی کار با:
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
پاره وقت
تهران
توانایی کار با:
سالمند خانم, سالمند یا معلول پوشکی
شبانه روزی
تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
پاره وقت, شبانه روزی
تهران
توانایی کار با:
کودک دختر
پاره وقت
تهران
توانایی کار با:
سالمند خانم, معلول خانم, سالمند یا معلول پوشکی
پاره وقت
تهران
توانایی کار با:
کودک پسر, کودک دختر
پاره وقت