پرستار و مراقب سالمند، کودک و معلول

تهران
توانایی کار با:
سالمند یا معلول پوشکی
شبانه روزی
تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
شبانه روزی
تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد, معلول مرد, کودک پسر
شبانه روزی
تهران
توانایی کار با:
سالمند خانم, معلول خانم, سالمند یا معلول پوشکی
شبانه روزی
کرج
توانایی کار با:
سالمند خانم
شبانه روزی
تهران
توانایی کار با:
کودک پسر, کودک دختر
پاره وقت, شبانه روزی
تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد
پاره وقت, شبانه روزی
تهران
توانایی کار با:
سالمند خانم, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
شبانه روزی
ساری
توانایی کار با:
کودک پسر, کودک دختر
پاره وقت, شبانه روزی
تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد
شبانه روزی
اصفهان
توانایی کار با:
سالمند خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
شبانه روزی
شهرکرد
توانایی کار با:
سالمند خانم
شبانه روزی