پرستار و مراقب سالمند، کودک و معلول

تهران
توانایی کار با:
سالمند خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
شبانه روزی
تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد, سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
پاره وقت, شبانه روزی
تهران
توانایی کار با:
سالمند خانم, سالمند یا معلول پوشکی
شبانه روزی
تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
پاره وقت, شبانه روزی
تهران
توانایی کار با:
سالمند خانم
پاره وقت, شبانه روزی
تهران
توانایی کار با:
سالمند خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
شبانه روزی
تهران
توانایی کار با:
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
شبانه روزی
تهران
توانایی کار با:
سالمند خانم
شبانه روزی
تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد, معلول مرد, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
پاره وقت, شبانه روزی
تهران
توانایی کار با:
سالمند خانم
شبانه روزی
تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
پاره وقت, شبانه روزی
بندرعباس
توانایی کار با:
کودک پسر, کودک دختر
شبانه روزی