پرستار و مراقب کودک

اصفهان
پاره وقت
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, کار با کودک
تهران
پاره وقت
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, خواندن انگلیسی از روی دارو, توانایی حضور شبانه روزی, داشتن مدرک مرتبط, توانایی کمک برای جابجایی فرد, توانایی کار با سالمند پوشکی, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
همدم و کمک یار برای سالمند, توانایی حضور شبانه روزی, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
همدم و کمک یار برای سالمند, توانایی حضور شبانه روزی, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
تهران
پاره وقت
همدم و کمک یار برای سالمند, خواندن انگلیسی از روی دارو, توانایی حضور شبانه روزی, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
غذا درست کردن, خواندن انگلیسی از روی دارو, توانایی حضور شبانه روزی, کار با کودک
تهران
پاره وقت
غذا درست کردن, خواندن انگلیسی از روی دارو, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت
غذا درست کردن, خواندن انگلیسی از روی دارو, داشتن مدرک مرتبط, توانایی کمک برای جابجایی فرد, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
تصویر اسماعیل حیدری
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, خواندن انگلیسی از روی دارو, توانایی حضور شبانه روزی, داشتن مدرک مرتبط, توانایی کمک برای جابجایی فرد, توانایی کار با سالمند پوشکی, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
تبریز
پاره وقت
همدم و کمک یار برای سالمند, خواندن انگلیسی از روی دارو, داشتن مدرک مرتبط, توانایی کمک برای جابجایی فرد, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک