پرستار و مراقب کودک

کرج
پاره وقت
کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
تصویر مهناز عزیزنیا
تهران
پاره وقت
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, خواندن انگلیسی از روی دارو, توانایی کمک برای جابجایی فرد, کار با کودک
تهران
پاره وقت
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, خواندن انگلیسی از روی دارو, کار با کودک
گرگان
پاره وقت
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, خواندن انگلیسی از روی دارو, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
تهران
پاره وقت
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, خواندن انگلیسی از روی دارو, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
کرج
پاره وقت
کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
تهران
پاره وقت
کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
تهران
پاره وقت
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, توانایی کمک برای جابجایی فرد, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
مشهد
پاره وقت
کار با کودک
تهران
پاره وقت
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, خواندن انگلیسی از روی دارو, توانایی کمک برای جابجایی فرد, توانایی کار با سالمند پوشکی, کار با کودک