پرستار و مراقب کودک

شیراز
پاره وقت
کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
رشت
پاره وقت, شبانه روزی
غذا درست کردن, خواندن انگلیسی از روی دارو, توانایی حضور شبانه روزی, داشتن مدرک مرتبط, کار با کودک
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, توانایی حضور شبانه روزی, توانایی کمک برای جابجایی فرد, توانایی کار با سالمند پوشکی, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
اصفهان
پاره وقت
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, کار با کودک
تهران
شبانه روزی
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, خواندن انگلیسی از روی دارو, توانایی حضور شبانه روزی, توانایی کمک برای جابجایی فرد, توانایی کار با سالمند پوشکی, کار با کودک
تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
همدم و کمک یار برای سالمند, خواندن انگلیسی از روی دارو, توانایی حضور شبانه روزی, توانایی کمک برای جابجایی فرد, توانایی کار با سالمند پوشکی, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
شیراز
پاره وقت, شبانه روزی
توانایی حضور شبانه روزی, کار با کودک
تصویر رضا وفایی فرد
تهران
پاره وقت
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, داشتن مدرک مرتبط, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
تهران
پاره وقت
کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, توانایی حضور شبانه روزی, توانایی کمک برای جابجایی فرد, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک