پرستار و مراقب کودک

تهران
پاره وقت
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, خواندن انگلیسی از روی دارو, توانایی کمک برای جابجایی فرد, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
تهران
پاره وقت
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, توانایی کمک برای جابجایی فرد, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
تهران
پاره وقت
کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, خواندن انگلیسی از روی دارو, داشتن مدرک مرتبط, توانایی کمک برای جابجایی فرد, توانایی کار با سالمند پوشکی, کار با کودک
تصویر حسن اسکندری
تهران
پاره وقت
کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
تهران
پاره وقت
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, کار با کودک
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, توانایی حضور شبانه روزی, کار با کودک
تهران
پاره وقت
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, خواندن انگلیسی از روی دارو, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
اراک
پاره وقت
همدم و کمک یار برای سالمند, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
شیراز
پاره وقت
همدم و کمک یار برای سالمند, داشتن مدرک مرتبط, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک