پرستار و مراقب کودک

تهران
پاره وقت
همدم و کمک یار برای سالمند, خواندن انگلیسی از روی دارو, داشتن مدرک مرتبط, توانایی کمک برای جابجایی فرد, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
تهران
شبانه روزی
غذا درست کردن, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
تهران
پاره وقت
کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
تهران
پاره وقت
غذا درست کردن, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
اهواز
شبانه روزی
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, توانایی حضور شبانه روزی, توانایی کمک برای جابجایی فرد, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
مشهد
پاره وقت
کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
نیشابور
شبانه روزی
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, توانایی حضور شبانه روزی, توانایی کمک برای جابجایی فرد, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
مشهد
پاره وقت
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, خواندن انگلیسی از روی دارو, توانایی کمک برای جابجایی فرد, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
مشهد
پاره وقت
کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
مشهد
پاره وقت, شبانه روزی
همدم و کمک یار برای سالمند, خواندن انگلیسی از روی دارو, توانایی حضور شبانه روزی, توانایی کمک برای جابجایی فرد, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک