پرستار و مراقب کودک

تهران
پاره وقت
غذا درست کردن, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
کرج
پاره وقت
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, توانایی حضور شبانه روزی, توانایی کمک برای جابجایی فرد, توانایی کار با سالمند پوشکی, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
خرم آباد
شبانه روزی
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, خواندن انگلیسی از روی دارو, توانایی حضور شبانه روزی, توانایی کمک برای جابجایی فرد, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
اصفهان
پاره وقت
غذا درست کردن, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
اصفهان
پاره وقت
غذا درست کردن, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
تهران
پاره وقت
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, کار با کودک
تهران
پاره وقت
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
تهران
پاره وقت
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, خواندن انگلیسی از روی دارو, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
اصفهان
پاره وقت
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, خواندن انگلیسی از روی دارو, توانایی کمک برای جابجایی فرد, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
زاهدان
پاره وقت
غذا درست کردن, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک