پرستار و مراقب کودک

تهران
پاره وقت
غذا درست کردن, کار با کودک
تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
همدم و کمک یار برای سالمند, توانایی حضور شبانه روزی, داشتن مدرک مرتبط, کار با کودک
مشهد
پاره وقت
کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
مشهد
پاره وقت
کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, خواندن انگلیسی از روی دارو, توانایی حضور شبانه روزی, داشتن مدرک مرتبط, توانایی کمک برای جابجایی فرد, توانایی کار با سالمند پوشکی, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
تصویر ایمان ایمانی
تایید تصویر کارت ملی
تهران
شبانه روزی
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, خواندن انگلیسی از روی دارو, توانایی حضور شبانه روزی, داشتن مدرک مرتبط, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
تهران
شبانه روزی
غذا درست کردن, خواندن انگلیسی از روی دارو, توانایی حضور شبانه روزی, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
تهران
شبانه روزی
غذا درست کردن, خواندن انگلیسی از روی دارو, توانایی حضور شبانه روزی, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
تهران
شبانه روزی
غذا درست کردن, خواندن انگلیسی از روی دارو, توانایی حضور شبانه روزی, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
اصفهان
پاره وقت
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, کار با کودک