پرستار و مراقب کودک

تهران
پاره وقت
غذا درست کردن, خواندن انگلیسی از روی دارو, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
تهران
پاره وقت
غذا درست کردن, خواندن انگلیسی از روی دارو, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
تهران
پاره وقت
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, خواندن انگلیسی از روی دارو, توانایی کمک برای جابجایی فرد, کار با کودک
تهران
شبانه روزی
همدم و کمک یار برای سالمند, توانایی حضور شبانه روزی, کار با کودک
تهران
شبانه روزی
همدم و کمک یار برای سالمند, توانایی حضور شبانه روزی, کار با کودک
تهران
پاره وقت
کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
تهران
شبانه روزی
کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
کرمانشاه
پاره وقت
همدم و کمک یار برای سالمند, خواندن انگلیسی از روی دارو, توانایی کمک برای جابجایی فرد, کار با کودک
تهران
پاره وقت
کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک
تهران
شبانه روزی
همدم و کمک یار برای سالمند, غذا درست کردن, خواندن انگلیسی از روی دارو, توانایی حضور شبانه روزی, کار با کودک, آموزش مهارت ها به کودک