پرستار کودک

پرستار زن تهران
پاره وقت
کودک پسر, کودک دختر
تصویر لی لی صفازاده
پرستار زن تهران
پاره وقت
سالمند خانم, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر شبنم حق گشا
پرستار زن تهران
پاره وقت
کودک دختر
تصویر زهره محمدی
پرستار مرد تهران
شبانه روزی
سالمند مرد, کودک پسر
تصویر سجاد اکبرزاده
پرستار زن تهران
شبانه روزی
کودک دختر
تصویر مینا (خدیجه) آستا
پرستار زن مشهد
پاره وقت
کودک پسر, کودک دختر
تصویر زهرا شاکری منش
پرستار زن تهران
پاره وقت
سالمند خانم, کودک دختر
تصویر نغمه محمدبیگی
پرستار زن تهران
پاره وقت
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تصویر مونا بندپی
پرستار زن مشهد
پاره وقت
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تصویر سعيده زاهد
پرستار زن کرج
پاره وقت
سالمند خانم, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر شبنم خزایی
پرستار زن تهران
پاره وقت, شبانه روزی
کودک دختر
تصویر فرزانه بابایی
پرستار زن تهران
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تصویر زیبا اوجانی