آشپز و خانه دار

پرستار زن تهران
پاره وقت
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تصویر الهام حسینی
پرستار مرد تهران
پاره وقت, شبانه روزی
آشپزی
تصویر محمد شاه مرادی
پرستار زن تهران
شبانه روزی
آشپزی
تصویر شهناز حسینی
پرستار زن تهران
پاره وقت
آشپزی, کارهای ساده منزل
تصویر نرگس زحمتکش
پرستار زن تهران
پاره وقت
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تصویر مهین یزدانی
پرستار زن تهران
پاره وقت
آشپزی
تصویر زهرا آذرشب
پرستار زن تهران
شبانه روزی
آشپزی, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن, تمیز کردن منزل
تصویر اکرم طاهری
پرستار مرد تهران
پاره وقت, شبانه روزی
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تصویر Ramin Farahani
پرستار زن تهران
پاره وقت
آشپزی, کارهای ساده منزل
تصویر مهین نجفی
پرستار زن تهران
پاره وقت
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تصویر زهرا جعفری
پرستار زن ساری
شبانه روزی
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تصویر آیناز واقعی محبت دوست
پرستار زن تهران
پاره وقت
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تصویر شبنم پارسا