خانه دار و آشپز

مشهد
پاره وقت
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
مشهد
پاره وقت
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
مشهد
شبانه روزی
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تهران
شبانه روزی
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تهران
پاره وقت
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تصویر سارا بابایی مهر
تهران
پاره وقت
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تهران
پاره وقت
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تهران
شبانه روزی
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تصویر Ramin Farahani