خانه دار و آشپز

اصفهان
پاره وقت
آشپزی
تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت
آشپزی
تصویر اسماعیل حیدری
تهران
شبانه روزی
آشپزی
تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تصویر Ramin Farahani
پردیس (بومهن)
پاره وقت
آشپزی, کارهای ساده منزل
تهران
پاره وقت
آشپزی
تهران
پاره وقت
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تهران
پاره وقت
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن