خانه دار و آشپز

تهران
پاره وقت
آشپزی
تهران
پاره وقت
آشپزی
تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن, تمیز کردن منزل
تهران
پاره وقت
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تهران
پاره وقت
آشپزی
تهران
پاره وقت
آشپزی
مشهد
پاره وقت
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
مشهد
پاره وقت
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
مشهد
شبانه روزی
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن