خانه دار و آشپز

اصفهان
شبانه روزی
کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن, تمیز کردن منزل
تهران
شبانه روزی
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تهران
پاره وقت
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تصویر Ramin Farahani
تهران
شبانه روزی
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن, تمیز کردن منزل
رشت
پاره وقت
آشپزی
اصفهان
پاره وقت
آشپزی
تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت
آشپزی
تصویر اسماعیل حیدری
تهران
شبانه روزی
آشپزی