قرارداد پیشنهادی بین کارفرما و کارپذیر

نمونه قرارداد پیشنهادی بین کارفرما و کارجو (پرستار، مراقب و خانه دار)

نمونه پیشنهادی قرارداد پرستاری سالمند

نمونه پیشنهادی قرارداد پرستاری کودک

نمونه پیشنهادی قرارداد امور خانه داری

برای سهولت کاربران گرامی نمونه قرارداد پیشنهادی فی مابین کارفرما و کارجو در زیر قرار داده شده است.

لازم به ذکر است این قرارداد به عنوان یک نمونه پیشنهادی بوده و سایت کمک یاری هیچگونه مسئولیتی در قبال سوء استفاده های احتمالی از آن را ندارد.

 

بسمه تعالی

قرارداد

این قرارداد فی مابین کارفرما از یک طرف و کارپذیر از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد:

کارفرما:

خانم /آقای: نام .............................. نام خانوادگی .................................فرزند ..........................متولد ................

کدملی:.........................................شماره شناسنامه ................................. صادره ....................................به نشانی .......................................................................... ...................................................................................................... تلفن ثابت .......................................... تلفن همراه ....................................................

 کارپذیر:

خانم /آقای: نام .............................. نام خانوادگی .................................فرزند ..........................متولد ................

کدملی:.........................................شماره شناسنامه ................................. صادره ....................................به نشانی .......................................................................... ...................................................................................................... تلفن ثابت .......................................... تلفن همراه ....................................................

1.      انواع ارائه خدمات:

1.1.    نگهداری ازمددجو:      □سالمند         □  معلول          □کودک     
مشخصات مددجو / مددجویان:
مددجو1:

* نام: .......................................نام خانوادگی: .................................سن: ................... جنسیت:      □مرد  □زن

مددجو2:
* نام: .......................................نام خانوادگی: .................................سن: ................... جنسیت:      □مرد  □زن    

* ......................

      

1.2.    □کار در منزل

2.      زمان ارائه خدمات:

□شبانه روزی     پاره وقت :     □روزانه (از ساعت .........تا ..........)    □شبانه  (از ساعت .........تا ..........) در روزهای:

□شنبه   □یکشنبه   □دوشنبه   □سه شنبه   □چهارشنبه   □پنجشنبه   □جمعه            □تمام هفته

3.      مبلغ قرارداد:

حق الزحمه ثابت ماهیانه کارپذیر به مبلغ........................................................ ريال می باشد.

4.      مدت قرارداد:

از تاریخ............................................... تا ............................................... می باشد.

5.      شرایط قرارداد:

5.1.    جهت قبول شروط و رضایت طرفین، ......................................... ادامه

5.2.    چنانچه بعد از مرحله .......................................... ادامه

5.3.    کارپذیر .......................................... ادامه

5.4.    کارپذیر .......................................... ادامه
تبصره 1- .......................................... ادامه
تبصره 2- .......................................... ادامه

5.5.    در صورتی که مشخص شود کارپذیر .......................................... ادامه

5.6.    کارپذیر موظف به .......................................... ادامه

5.7.    کارپذیر حق استفاده .......................................... ادامه

5.8.    کارپذیر در صورت درخواست کارفرما موظف است نسبت به .......................................... ادامه

5.9.    کارپذیر در صورت .......................................... ادامه

5.10.   کارفرما حق ایجاد مزاحمت .......................................... ادامه

5.11.   کارفرما موظف است .......................................... ادامه

5.12.    کارفرما می تواند .......................................... ادامه

5.13.    کارفرما .......................................... ادامه
تبصره: .......................................... ادامه

6.      نسخ قرارداد

این قرارداد در دو نسخه ی واحد که به امضای هر دو طرف رسیده است و هر کدام اعتبار یکسان را دارند تنظیم شده است.

 

            نام و نام خانوادگی کارپذیر                                                       نام و نام خانوادگی کارفرما

             امضا و تاریخ و اثر انگشت                                                        امضا و تاریخ و اثر انگشت

برای مشاهده متن کامل نمونه قرارداد پیشنهادی باید ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید