مزایای سایت کمک یاری و خدمات ما

مزایای استفاده برای کارجویان (پرستار و مراقب سالمند، کودک، معلول و یا بیمار)

ارتباط مستقیم کارفرما و کارجو (پرستار کودک، پرستار سالمند، پرستار معلول، پرستار بیمار) و کاهش هزینه ها

سهولت ارتباط مستقیم کارفرما و کارجو و حذف واسطه ها و موسسات مرتبط و تسریع درک متقابل از یکدیگر که منجر به جلوگیری از اتلاف وقت بی مورد و حذف هزینه های ایاب ذهاب و غیره می گردد

اطلاعات شما را کارفرمایان خواهند دید

کارفرمایان در لیست پرستاران سالمند و کودک و یا خانه داران جستجو می کنند و به اطلاعات شما دسترسی پیدا می کنند.

جستجو در لیست کارها

در بین کارهای نگهداری و پرستاری سالمند و کودک و یا خانه داری جستجو نمایید و در کوتاهترین زمان کار مورد نظر خود را بیابید.

داشتن حق انتخاب قبل از مراجعه حضوری

پیش از آنکه حضورا به محل کارفرما مراجعه نمایید، می توانید اطلاعات کلی کار را از طریق سایت و جزییات بیشتری را از طریق ارتباط مستقیم تلفنی با کارفرما به دست آورده و کارهای مختلف را با هم مقایسه نمایید و از بین آنها بهترین گزینه را انتخاب نمایید.
 
مزایای استفاده برای کارفرمایان

ارتباط مستقیم کارفرما و کارجو (پرستار کودک، پرستار سالمند، پرستار معلول، پرستار بیمار) و کاهش هزینه ها

سهولت ارتباط مستقیم کارفرما و کارجو و حذف واسطه ها و موسسات مرتبط و تسریع درک متقابل از یکدیگر که منجر به جلوگیری از اتلاف وقت بی مورد و حذف هزینه های سنگین کارمزد موسسات می گردد

جستجو در لیست کارجویان

با پرداخت هزینه ی ناچیز و بدون واسطه می توانید به اطلاعات تعداد زیادی از کارجویان و پرستاران دسترسی یافته و از بین این افراد، فرد مورد نظر خود را پیدا کنید و مستقیما با ایشان ارتباط برقرار نمایید.

مشاهده شدن اطلاعات کار شما توسط کارجویان

در صورت تعریف کار و خدمات درخواستی توسط کارفرما، پرستاران و کارجویان زیادی اطلاعات دقیق کار یا خدمات تعریف شده توسط شما را می بینند و مستقیما با شما ارتباط برقرار خواهند کرد

داشتن حق انتخاب قبل از ملاقات با کارجویان

از بین لیست کارجویان می توانید اطلاعات کلی را از طریق سایت و جزییات بیشتری را از طریق ارتباط مستقیم تلفنی با آنها به دست آورده و کارجویان مختلف را با هم مقایسه نمایید و از بین آنها بهترین گزینه را انتخاب نمایید.