پرستار و مراقب سالمند، کودک، بیمار و معلول

گرگان
شبانه روزی
سالمند خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تهران
شبانه روزی
کودک پسر, کودک دختر
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول پوشکی
اصفهان
شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد
تهران
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تهران
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم
سمنان
شبانه روزی
سالمند خانم
تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, معلول مرد, کودک پسر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
رشت
پاره وقت
کودک پسر, کودک دختر
تهران
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی