پرستار و مراقب سالمند، کودک، بیمار و معلول

تهران
پاره وقت
کودک پسر, کودک دختر
تهران
شبانه روزی
سالمند خانم, کودک پسر
تهران
پاره وقت
سالمند خانم, معلول مرد, کودک پسر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تهران
شبانه روزی
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, معلول مرد, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تهران
پاره وقت
کودک پسر, کودک دختر
تهران
پاره وقت
سالمند خانم, معلول مرد, سالمند یا معلول پوشکی
تهران
شبانه روزی
کودک پسر, کودک دختر