پرستار و مراقب سالمند، کودک، بیمار و معلول

ارومیه
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تصویر هادی رستم نژاد
تهران
پاره وقت
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تهران
پاره وقت
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تهران
پاره وقت
سالمند خانم
تهران
پاره وقت
کودک پسر, کودک دختر
اهواز
شبانه روزی
سالمند خانم
تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, کودک پسر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر حسن اسکندری
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند خانم, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر
تهران
پاره وقت
کودک پسر, کودک دختر