پرستار و مراقب سالمند، کودک، بیمار و معلول

تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تهران
پاره وقت
سالمند خانم, کودک دختر
اصفهان
پاره وقت
سالمند خانم
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
اهواز
پاره وقت
سالمند مرد
تهران
شبانه روزی
سالمند خانم
تهران
شبانه روزی
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول پوشکی
تهران
پاره وقت
سالمند خانم
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر امین صیادی
تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی