پرستار و مراقب سالمند، کودک، بیمار و معلول

تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تهران
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
اصفهان
پاره وقت
کودک پسر
تهران
پاره وقت
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تهران
شبانه روزی
سالمند خانم, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تهران
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تهران
پاره وقت
کودک پسر, کودک دختر
کرج
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تهران
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تهران
شبانه روزی
سالمند خانم, سالمند یا معلول پوشکی