پرستار و مراقب سالمند، کودک، بیمار و معلول

تهران
پاره وقت
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تهران
شبانه روزی
سالمند خانم, کودک دختر
تصویر مهدیه فراهانی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تهران
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تهران
شبانه روزی
سالمند خانم, سالمند یا معلول پوشکی
سنندج
شبانه روزی
کودک پسر, کودک دختر
تهران
شبانه روزی
سالمند خانم, معلول خانم
تهران
پاره وقت
سالمند خانم, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر سعید ولی پور