پرستار و مراقب سالمند، کودک، بیمار و معلول

تهران
پاره وقت
سالمند مرد, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی
تهران
شبانه روزی
کودک پسر, کودک دختر
تهران
پاره وقت
کودک پسر, کودک دختر
تهران
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تهران
پاره وقت
کودک پسر, کودک دختر
مشهد
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول خانم, سالمند یا معلول پوشکی
مشهد
پاره وقت
سالمند خانم, معلول خانم, سالمند یا معلول پوشکی
مشهد
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر احسان طالب الحق کاخکی
تهران
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم
تهران
پاره وقت
سالمند خانم, سالمند یا معلول پوشکی