پرستار و مراقب سالمند، کودک، بیمار و معلول

اصفهان
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم
اصفهان
شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, سالمند یا معلول پوشکی
اصفهان
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول خانم
قم
پاره وقت
سالمند خانم
تهران
پاره وقت
کودک پسر, کودک دختر
تهران
پاره وقت
سالمند خانم, معلول خانم
کرج
پاره وقت
سالمند خانم, معلول خانم, سالمند یا معلول پوشکی
خرم آباد
شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
اصفهان
پاره وقت
کودک پسر, کودک دختر
تهران
پاره وقت
سالمند خانم