پرستار و مراقب سالمند، کودک، بیمار و معلول

همدان
پاره وقت
سالمند خانم
تهران
پاره وقت
کودک پسر, کودک دختر
تهران
شبانه روزی
سالمند خانم
تهران
پاره وقت
سالمند خانم