پرستار و مراقب سالمند، کودک، بیمار و معلول

تهران
شبانه روزی
سالمند خانم
تهران
پاره وقت
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تایید تصویر کارت ملی
تبریز
شبانه روزی
سالمند مرد, معلول مرد, کودک پسر, سالمند یا معلول لگنی
تصویر کاظم عباسقلی زاده
تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تهران
شبانه روزی
سالمند خانم
تهران
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تهران
پاره وقت
کودک پسر, کودک دختر
تهران
پاره وقت
سالمند خانم
تایید تصویر کارت ملی
ارومیه
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر
تصویر هادی رستم نژاد
تهران
پاره وقت
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر