پرستار و مراقب سالمند، کودک و معلول

پرستار مرد - مشهد
پاره وقت
سالمند مرد, معلول مرد, کودک پسر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر ایمان انصاری فر
پرستار زن - تهران
پاره وقت
کودک پسر, کودک دختر
تصویر لطیفه شمس
پرستار مرد - تهران
پاره وقت
سالمند مرد, معلول مرد, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر سید مهدی موسویان
پرستار زن - تهران
پاره وقت
سالمند خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر فریبا طاهری
پرستار زن - اهواز
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تصویر فرزانه روزبهی بابادی
پرستار زن - تهران
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تصویر زهره نادری
پرستار زن - تهران
پاره وقت
کودک پسر, کودک دختر
تصویر ساينا قربانپور
پرستار مرد - تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, معلول مرد, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر علی سلیمانی
پرستار زن - تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تصویر ملیکا ملکی
پرستار زن - تهران
شبانه روزی
سالمند خانم, معلول خانم, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر سمیرا انوشه
پرستار زن - اصفهان
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تصویر پونه باقری
پرستار مرد - تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, معلول مرد, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر امید سلیمانی