پرستار و مراقب سالمند، کودک، بیمار و معلول

اصفهان
پاره وقت
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر آیناز واقعی محبت دوست
یزد
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تهران
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تهران
پاره وقت
سالمند خانم, کودک دختر
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند خانم, کودک دختر
تهران
پاره وقت
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر