پرستار و مراقب سالمند، کودک، بیمار و معلول

اهواز
پاره وقت
سالمند مرد
تهران
شبانه روزی
سالمند خانم
تهران
شبانه روزی
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول پوشکی
تهران
پاره وقت
سالمند خانم
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر امین صیادی
تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
شیراز
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, معلول مرد, کودک پسر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر رضا وفایی فرد
تهران
پاره وقت
سالمند خانم
تهران
پاره وقت
سالمند خانم
تهران
پاره وقت
سالمند خانم, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر