پرستار و مراقب سالمند، کودک، بیمار و معلول

تهران
پاره وقت
سالمند خانم, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تهران
پاره وقت
سالمند خانم, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تهران
پاره وقت
سالمند مرد
تهران
پاره وقت
سالمند خانم
تهران
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
کودک پسر, کودک دختر
تصویر آتنا بيات
آبادان
پاره وقت
کودک دختر
تهران
شبانه روزی
کودک دختر
شیراز
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, کودک پسر
تصویر مجتبی کاظمی