پرستار و مراقب سالمند، کودک و معلول

پرستار مرد - تهران
شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر moosa Hoseinpoor
پرستار زن - تهران
پاره وقت
کودک پسر, کودک دختر
تصویر زهرا ترابی
پرستار مرد - تهران
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر
تصویر بهروز دانشور
پرستار زن - مشهد
پاره وقت
سالمند خانم
تصویر فاطمه رنجبر
پرستار مرد - تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد
تصویر حمیدرضا حسن زاده
پرستار مرد - کرج
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, معلول مرد, کودک پسر
تصویر الیاس طیار
پرستار زن - تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند خانم
تصویر Vida Jafari
پرستار زن - اصفهان
پاره وقت
کودک پسر, کودک دختر
تصویر زهرا ابراهیمی
پرستار مرد - تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر سجاد نصیری
پرستار زن - تهران
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم
تصویر سحر فخرطه
پرستار مرد - تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند یا معلول لگنی
تصویر پیام احمدی گاوکلی
پرستار زن - شیراز
شبانه روزی
سالمند خانم, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر آزیتا رحیمی