پرستار و مراقب سالمند، کودک و معلول

پرستار زن - تهران
پاره وقت
کودک پسر
تصویر raziyeh bayat
پرستار مرد - تهران
پاره وقت
سالمند مرد
تصویر امیر قیصری
پرستار زن - تهران
پاره وقت
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تصویر فاطمه احمدی
پرستار مرد - تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, کودک پسر
تصویر منصور زینلی کرمانی
پرستار مرد - تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, کودک پسر, کودک دختر
تصویر حمید مرامی
پرستار مرد - تهران
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر پژمان احمدی
پرستار مرد - تهران
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر پیام احمدی
پرستار زن - تهران
شبانه روزی
سالمند خانم, کودک دختر
تصویر مارال عظیمی راسخ
پرستار زن - تهران
پاره وقت
سالمند خانم, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر پروانه رحمانی
پرستار زن - تهران
پاره وقت
کودک پسر, کودک دختر
تصویر زهرا موسوی
پرستار زن - تهران
پاره وقت
سالمند خانم, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر پروین باباخانی
پرستار زن - تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر آیناز واقعی محبت دوست