پرستار و مراقب سالمند، کودک، بیمار و معلول

تهران
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر
کرج
پاره وقت
کودک پسر, کودک دختر
مشهد
پاره وقت
سالمند خانم, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
کرج
شبانه روزی
سالمند خانم, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تهران
پاره وقت
سالمند خانم
رشت
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم
تهران
پاره وقت
سالمند خانم, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, سالمند یا معلول پوشکی
تهران
پاره وقت
سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تهران
پاره وقت
سالمند خانم, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر