پرستار و مراقب سالمند، کودک، بیمار و معلول

تایید تصویر کارت ملی
کرج
پاره وقت
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
کرج
پاره وقت
سالمند خانم, معلول خانم
تهران
پاره وقت
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت
کودک پسر, کودک دختر
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تهران
شبانه روزی
سالمند خانم
تهران
پاره وقت
کودک پسر, کودک دختر
مشهد
پاره وقت
سالمند خانم, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تایید تصویر کارت ملی
تهران
شبانه روزی
سالمند مرد
تهران
پاره وقت
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر