پرستار و مراقب سالمند، کودک و معلول

پرستار مرد - تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, معلول مرد, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر امید سلیمانی
پرستار زن - تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر زهرا حسینی
پرستار زن - تهران
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم
تصویر مریم بیرامی
پرستار زن - تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر آیناز واقعی محبت دوست
پرستار مرد - تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر
تایید تصویر کارت ملی
تصویر اسماعیل حق شناس
پرستار زن - تهران
شبانه روزی
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تصویر سمیه انور
پرستار مرد - تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, معلول مرد, کودک پسر, سالمند یا معلول پوشکی
تایید تصویر کارت ملی
تصویر پ ن
پرستار زن - تهران
پاره وقت
کودک پسر, کودک دختر
تصویر فاطمه حیدری
پرستار مرد - تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر alireza najafy
پرستار زن - شیراز
پاره وقت
سالمند خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر سهیلا فیلی
پرستار زن - تهران
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تصویر نسرین افضلی
پرستار مرد - گرگان
شبانه روزی
سالمند مرد, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر موسی نوری