پرستار و مراقب سالمند، کودک و معلول

پرستار مرد - تهران
شبانه روزی
سالمند مرد, کودک پسر
تصویر سجاد اکبرزاده
پرستار زن - تهران
شبانه روزی
کودک دختر
تصویر مینا (خدیجه) آستا
پرستار مرد - تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, معلول مرد, سالمند یا معلول لگنی
تصویر hasan shakeri
پرستار زن - تهران
پاره وقت, شبانه روزی
کودک دختر
تصویر فرزانه بابایی
پرستار مرد - تهران
شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, کودک پسر, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر نصراله اسکندری
پرستار زن - شیراز
شبانه روزی
سالمند خانم, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر آزیتا رحیمی
پرستار زن - تهران
شبانه روزی
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تصویر سمیرا شیرمردی شاه قاسمی
پرستار زن - تهران
شبانه روزی
سالمند مرد, معلول مرد, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر محمود عبدل وند
پرستار مرد - تهران
شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر حسین امیری
پرستار مرد - تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند یا معلول لگنی
تصویر پیام احمدی گاوکلی
پرستار زن - تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند خانم, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر
تصویر اعظم محمودی
پرستار مرد - کرج
شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد
تایید تصویر کارت ملی
تصویر الیاس بنادکوکی