پرستار و مراقب سالمند، کودک و معلول

تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
شبانه روزی
تهران
توانایی کار با:
سالمند خانم
پاره وقت, شبانه روزی
تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
پاره وقت, شبانه روزی
تهران
توانایی کار با:
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
شبانه روزی
اصفهان
توانایی کار با:
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم
شبانه روزی
کرج
توانایی کار با:
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
شبانه روزی
تهران
توانایی کار با:
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
شبانه روزی
تهران
توانایی کار با:
سالمند خانم, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
شبانه روزی
کرج
توانایی کار با:
سالمند مرد, کودک پسر
پاره وقت, شبانه روزی
تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
شبانه روزی
تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول پوشکی
پاره وقت, شبانه روزی
تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد, معلول مرد, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
پاره وقت, شبانه روزی