پرستار پیشرفته یا تخصصی

پرستار مرد تهران
شبانه روزی
سالمند مرد, کودک پسر
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, توانبخشی معلول, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تصویر سجاد اکبرزاده
پرستار زن تهران
پاره وقت
سالمند خانم, کودک دختر
کمک های اولیه, گذاشتن سند, گرفتن فشار خون
تصویر نغمه محمدبیگی
پرستار مرد تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, معلول مرد, سالمند یا معلول لگنی
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, توانبخشی معلول, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تصویر hasan shakeri
پرستار زن کرج
پاره وقت
سالمند خانم, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول پوشکی
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, توانبخشی معلول, گرفتن فشار خون
تصویر شبنم خزایی
پرستار زن تهران
پاره وقت
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تصویر مرضیه قادری
پرستار مرد تهران
شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, کودک پسر, سالمند یا معلول پوشکی
گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن
تصویر نصراله اسکندری
پرستار مرد مشهد
پاره وقت
سالمند مرد, کودک پسر
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, توانبخشی معلول, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تصویر محمود قربانی
پرستار زن شیراز
شبانه روزی
سالمند خانم, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, کمک های اولیه, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تصویر آزیتا رحیمی
پرستار مرد تهران
پاره وقت
سالمند یا معلول پوشکی
گاواژ, گذاشتن سند, گرفتن فشار خون
تصویر عباس حاتمی
پرستار زن تهران
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, کمک های اولیه, گاواژ, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تصویر نرگس زحمتکش
پرستار مرد تهران
پاره وقت
سالمند مرد, معلول مرد, کودک پسر
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, کمک های اولیه, گاواژ, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تصویر سید یونس حسینی
پرستار زن تهران
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
کمک های اولیه, گاواژ, گرفتن فشار خون
تصویر زيبا گودرزي