پرستار پیشرفته یا تخصصی

تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر
پاره وقت
توانایی پیشرفته و تخصصی:
تزریقات عضلانی, گذاشتن سند, گرفتن فشار خون
تهران
توانایی کار با:
سالمند خانم, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
پاره وقت, شبانه روزی
توانایی پیشرفته و تخصصی:
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
شیراز
توانایی کار با:
سالمند مرد, سالمند خانم
پاره وقت, شبانه روزی
توانایی پیشرفته و تخصصی:
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم
پاره وقت, شبانه روزی
توانایی پیشرفته و تخصصی:
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, توانبخشی معلول, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
شبانه روزی
توانایی پیشرفته و تخصصی:
گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد, سالمند خانم, کودک پسر
پاره وقت
توانایی پیشرفته و تخصصی:
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, گرفتن فشار خون
اصفهان
توانایی کار با:
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی
پاره وقت, شبانه روزی
توانایی پیشرفته و تخصصی:
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
توانایی کار با:
سالمند خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
شبانه روزی
توانایی پیشرفته و تخصصی:
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, توانبخشی معلول, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
توانایی کار با:
سالمند خانم, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
پاره وقت, شبانه روزی
توانایی پیشرفته و تخصصی:
تزریقات عضلانی, وصل کردن سرم, کمک های اولیه
تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
پاره وقت
توانایی پیشرفته و تخصصی:
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, توانبخشی معلول, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد, معلول مرد, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
پاره وقت
توانایی پیشرفته و تخصصی:
تزریقات عضلانی, توانبخشی معلول, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
رشت
توانایی کار با:
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
پاره وقت
توانایی پیشرفته و تخصصی:
تزریقات عضلانی, وصل کردن سرم, کمک های اولیه, گرفتن فشار خون