پرستار و مراقب تخصصی

تهران
شبانه روزی
کمک های اولیه
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
کمک های اولیه
اصفهان
پاره وقت
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, کمک های اولیه, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, توانبخشی معلول, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تصویر امین صیادی
شیراز
پاره وقت, شبانه روزی
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, توانبخشی معلول, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تصویر رضا وفایی فرد
تهران
پاره وقت
کمک های اولیه, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت
توانبخشی معلول, فیزیوتراپی
تهران
شبانه روزی
تزریقات عضلانی, کمک های اولیه, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت
تزریقات عضلانی, کمک های اولیه, گاواژ, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون