پرستار و مراقب تخصصی

مشهد
پاره وقت, شبانه روزی
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, توانبخشی معلول, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تصویر احسان طالب الحق کاخکی
نیشابور
شبانه روزی
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی
مشهد
پاره وقت, شبانه روزی
گاواژ
تهران
شبانه روزی
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
کرج
پاره وقت
توانبخشی معلول, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
اصفهان
پاره وقت
کمک های اولیه
اصفهان
پاره وقت
کمک های اولیه
اصفهان
پاره وقت
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
اصفهان
شبانه روزی
تزریقات عضلانی, کمک های اولیه