پرستار و مراقب تخصصی

تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تصویر اسماعیل حیدری
تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گذاشتن سند, گرفتن فشار خون
تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گذاشتن سند, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, توانبخشی معلول, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گاواژ, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تبریز
پاره وقت
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, توانبخشی معلول, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تصویر اسماعیل حیدری
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
توانبخشی معلول, فیزیوتراپی
تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
کمک های اولیه
تصویر سعید ولی پور
تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, توانبخشی معلول, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تصویر سید مهدی موسویان