پرستار پیشرفته یا تخصصی

تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
شبانه روزی
توانایی پیشرفته و تخصصی:
کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد, سالمند خانم, سالمند یا معلول پوشکی
پاره وقت
توانایی پیشرفته و تخصصی:
گاواژ
تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
پاره وقت
توانایی پیشرفته و تخصصی:
تزریقات عضلانی, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
پاره وقت, شبانه روزی
توانایی پیشرفته و تخصصی:
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
مشهد
توانایی کار با:
سالمند خانم, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
پاره وقت
توانایی پیشرفته و تخصصی:
تزریقات عضلانی, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, کودک پسر, کودک دختر
پاره وقت, شبانه روزی
توانایی پیشرفته و تخصصی:
تزریقات عضلانی, کمک های اولیه, گاواژ, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
توانایی کار با:
سالمند خانم, معلول خانم, سالمند یا معلول پوشکی
پاره وقت
توانایی پیشرفته و تخصصی:
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
توانایی کار با:
سالمند خانم, معلول خانم
پاره وقت
توانایی پیشرفته و تخصصی:
تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, گرفتن فشار خون
تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
پاره وقت
توانایی پیشرفته و تخصصی:
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, کمک های اولیه, گاواژ, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
پاره وقت
توانایی پیشرفته و تخصصی:
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن
تهران
توانایی کار با:
سالمند مرد, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
شبانه روزی
توانایی پیشرفته و تخصصی:
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, توانبخشی معلول, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گاواژ, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
اصفهان
توانایی کار با:
سالمند مرد, کودک پسر
شبانه روزی
توانایی پیشرفته و تخصصی:
توانبخشی معلول, کمک های اولیه, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون