پرستار و مراقب تخصصی

ارومیه
پاره وقت, شبانه روزی
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تصویر هادی رستم نژاد
تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, توانبخشی معلول, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن
تصویر حسن اسکندری
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
کمک های اولیه
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
کمک های اولیه
تایید تصویر کارت ملی
تهران
شبانه روزی
تزریقات عضلانی, کمک های اولیه, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
شبانه روزی
کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت
گذاشتن سند
تهران
پاره وقت
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
تزریقات عضلانی, وصل کردن سرم, توانبخشی معلول, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گاواژ, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
اصفهان
پاره وقت
کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, گرفتن فشار خون