پرستار و مراقب تخصصی

تهران
شبانه روزی
کمک های اولیه, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تصویر ارسلان اخوان
تایید تصویر کارت ملی
تهران
شبانه روزی
تزریقات عضلانی, وصل کردن سرم, کمک های اولیه, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
تزریقات عضلانی, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تصویر آیناز واقعی محبت دوست
یزد
پاره وقت, شبانه روزی
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم
تهران
پاره وقت
تزریقات عضلانی, وصل کردن سرم, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تصویر اسماعیل حیدری
تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گذاشتن سند, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, توانبخشی معلول, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گاواژ, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تبریز
پاره وقت
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, توانبخشی معلول, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
توانبخشی معلول, فیزیوتراپی