پرستار و مراقب تخصصی

تهران
پاره وقت
توانبخشی معلول
کرمانشاه
پاره وقت, شبانه روزی
کمک های اولیه, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
وصل کردن سرم, توانبخشی معلول, فیزیوتراپی, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, کمک های اولیه, گذاشتن سند, گرفتن فشار خون
تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
تزریقات عضلانی, کمک های اولیه, گاواژ, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت
فیزیوتراپی
تهران
شبانه روزی
کمک های اولیه, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تصویر ارسلان اخوان
تایید تصویر کارت ملی
تهران
شبانه روزی
تزریقات عضلانی, وصل کردن سرم, کمک های اولیه, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
تزریقات عضلانی, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تصویر آیناز واقعی محبت دوست