پرستار و مراقب تخصصی

تهران
پاره وقت, شبانه روزی
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت
گاواژ, گذاشتن سند
تهران
پاره وقت
کمک های اولیه, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت
تزریقات عضلانی, گاواژ, گرفتن فشار خون
اصفهان
پاره وقت, شبانه روزی
تزریقات عضلانی, کمک های اولیه, گرفتن فشار خون
اصفهان
پاره وقت
کمک های اولیه
کرج
پاره وقت
فیزیوتراپی
تهران
شبانه روزی
کمک های اولیه
ساری
پاره وقت
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, توانبخشی معلول, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
کرج
پاره وقت, شبانه روزی
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, توانبخشی معلول, فیزیوتراپی, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون