پرستار و مراقب تخصصی

یاسوج
پاره وقت, شبانه روزی
تزریقات وریدی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
کمک های اولیه, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت
کمک های اولیه
تهران
پاره وقت
تزریقات وریدی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
تزریقات وریدی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
تزریقات عضلانی, توانبخشی معلول, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
مشهد
پاره وقت
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, توانبخشی معلول, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
شیراز
پاره وقت
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, کمک های اولیه, گرفتن فشار خون