پرستار و مراقب تخصصی

تهران
پاره وقت, شبانه روزی
تزریقات عضلانی, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تایید تصویر کارت ملی
تهران
شبانه روزی
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, توانبخشی معلول, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تصویر علی شماخی منفرد
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت
توانبخشی معلول, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
کمک های اولیه
تهران
پاره وقت
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, کمک های اولیه, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
تزریقات عضلانی, توانبخشی معلول, فیزیوتراپی, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن
تهران
پاره وقت
توانبخشی معلول, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گذاشتن سند, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, فیزیوتراپی, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
شیراز
پاره وقت
کمک های اولیه