پرستار و مراقب تخصصی

تایید تصویر کارت ملی
شیراز
پاره وقت
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تصویر محمد زارعی
تهران
پاره وقت
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تصویر محمد زارعی
مشهد
پاره وقت
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, توانبخشی معلول, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت
تزریقات عضلانی, کمک های اولیه, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت
تزریقات عضلانی, کمک های اولیه, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن
تهران
پاره وقت
تزریقات عضلانی, کمک های اولیه, گرفتن فشار خون
مشهد
شبانه روزی
کمک های اولیه
تهران
پاره وقت
وصل کردن سرم, توانبخشی معلول, فیزیوتراپی, گرفتن فشار خون