پرستار و مراقب تخصصی

تایید تصویر کارت ملی
تهران
شبانه روزی
تزریقات عضلانی, کمک های اولیه, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت
گذاشتن سند
تهران
پاره وقت
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
تزریقات عضلانی, وصل کردن سرم, توانبخشی معلول, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گاواژ, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
اصفهان
پاره وقت
کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, گرفتن فشار خون
تبریز
پاره وقت
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, توانبخشی معلول, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
شبانه روزی
گذاشتن سند, گرفتن فشار خون
اصفهان
پاره وقت
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, کمک های اولیه, گاواژ, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
اهواز
پاره وقت, شبانه روزی
فیزیوتراپی, گرفتن فشار خون