پرستار و مراقب تخصصی

کرج
پاره وقت
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تصویر ایمان احمدی
تهران
شبانه روزی
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, کمک های اولیه, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
شبانه روزی
تزریقات عضلانی, وصل کردن سرم, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت
تزریقات وریدی
تهران
شبانه روزی
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
کرج
پاره وقت
کمک های اولیه
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, توانبخشی معلول, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
گرگان
پاره وقت, شبانه روزی
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, توانبخشی معلول, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون