لیست مراکز نگهداری و توانبخشی سالمند

ایمن درمان
شهر: شهرکرد
محله: کوچه گندمان
ظرفیت:
نوع مرکز: مختلط
نیکان پارس
شهر: کرج
محله: مهرویلا
ظرفیت:
نوع مرکز: مختلط