لیست مراکز نگهداری و توانبخشی سالمند

مرکز سالمندان پرستو
شهر: تهران
محله: فاطمی
ظرفیت:
نوع مرکز: مختلط
ایمن درمان
شهر: شهرکرد
محله: کوچه گندمان
ظرفیت:
نوع مرکز: مختلط
نیکان پارس
شهر: کرج
محله: مهرویلا
ظرفیت:
نوع مرکز: مختلط
طلیعه مهر
شهر: تهران
محله: ظفر
ظرفیت: 80
نوع مرکز: مختلط