نرم افزار محاسبه قیمت مراقب و پرستار درمنزل برای سالمند، کودک، بیمار و معلول

نرم افزار محاسبه قیمت و تعرفه مراقب و پرستار خانگی بر اساس شرایط سالمند، بیمار، معلول و یا کودک و شرح وظایف و ساعات کاری ایشان و همچنین شهر محل سکونت یک قیمت ماهیانه پیشنهادی در اختیار شما قرار می دهد. این نرخ تعرفه تنها به جهت سهولت کاربران برای به دست آوردن حدود قیمت نگهداری از سالمند می باشد و قیمت و دستمزد ماهیانه با توافق بین کارفرما و مراقب و پرستار صورت خواهد گرفت.
پرستار سالمند

سالمند

پرستار بیمار

بیمار

پرستار معلول

معلول

پرستار کودک

کودک

شرایط سالمند

جنسیت
وزن

شرایط و وظایف پرستار و مراقب

جنسیت

شرایط بیمار

جنسیت
وزن

شرایط و وظایف پرستار و مراقب

جنسیت

شرایط معلول

جنسیت
وزن

شرایط و وظایف پرستار و مراقب

جنسیت